Học tập

< Back to learn

Nhận thị thực

Có ba loại thị thực mà bạn có thể đăng ký để học ở Melbourne. Những thị thực này dành cho sinh viên, khách du lịch hoặc đào tạo – thị thực mà bạn cần tùy theo thời gian mà bạn sẽ ở và khóa học mà bạn sẽ học. Tìm hiểu thêm về thị thực ở đây.