Trưởng thành

< Back to grow

Đại sứ Sinh viên của Study Melbourne

Trở thành đại sứ là một cách tuyệt vời để mở rộng mạng lưới của bạn trong khi học tập ở Melbourne. Hãy lắng nghe một vài câu chuyện từ các Đại sứ Sinh viên năm 2019. Gặp gỡ đại sứ 2019 ở đây.