Kết nối

< Back to connect

Cách ứng phó trong tình huống khẩn cấp

Trong tình huống khẩn cấp không chắc sẽ xảy ra ở Melbourne, sự giúp đỡ dành cho bạn luôn sẵn sàng. Chỉ cần quay số 000 hoặc 112 nếu bạn không có mạng. Tìm hiểu thêm về những hoạt động tại đây.